Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı


Başvuru ve Kabul Koşulları

Ortaöğretimden Mezun Olmak

Eğitim Tanımlaması

Türk Yüksek öğretim kurularında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Namık Kemal Üniversitesinin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin müfredatlarında yer alan zorunlu Yabancı dil dersi için her öğretim yılı başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Program Profili

Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı alanındaki meslek elemanı; büro yönetimi konusunda birikimli (bir örgütte bilgi üretimi ve akışını sağlamaya yönelik işlemler ve bu işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlayan insan-makine sistemlerini etkin şekilde koordine edebilen ),doğrudan emir almadan sorumluluk alma yeteneği gösterebilen, alınan karar ve sorumlulukları uyguladığı gibi, kendisine verilen yetki sınırları içinde kararlar verebilen, yönetim kadrosu içinde yeri bulunan bir büro görevlisi olma becerisini kazanmalıdır. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanındaki meslek elemanı: Büro işlemlerini yürütür. .İş programı yapar, .İş dağılımı yapar, .Çalışanların yaptığı işi kontrol eder, .Yöneticinin günlük iş programlarını düzenler, .Yönetici günlük faaliyetler hakkında bilgilendirir, .Büro düzenini sağlar, .Büro ihtiyaçlarının teminini sağlar, .Büro makilerinin tamir ve bakımını sağlar, .Kurum,faaliyet alanı ile ilgili yayınları takip eder, .Muhasebe kayıtlarını tutar, .İş verimini arttırıcı öneriler geliştirir. Gelen-giden evrak işlerini yürütür. .Evrakları (fax,e-mail, posta vb.) alır, açar, sınıflandırır, kaydeder, .Büro içi evrak akışını sağlar, .Giden evrakların dağıtıma hazırlar, sağlar. İletişimi sağlar. .Fhrist hazırlar, günceller, .Telefon görüşmelerinin yapılmasını sağlar, .Randevuları ayarlar, .Misafirleri karşılar, .İletim bilgilerini kaydeder, .Kurumiçi-dışı gelen talepleri yönlendirir, .İletişimi engelleyen aksaklıkları giderir. Doküman hazırlar. .Rutin yazışmaları yapar, .Yazışma ile ilgili bilgi toplar, .Doküman taslağı hazırlar, .Dokümanları yazar, kontrol eder, onaya sunar, ilgili belgeleri onaylar, çoğaltır. Dosyalama işlerini yürütür. .Dosyalama sistemini kurar, .Dosyaları güncelleştirir, dosyalar, arşivler. Toplantı organizasyonu yapar. .Toplantı gündemini hazırlar, .İlgili personeli koordine eder, .Toplantı yerinin hazırlanmasını sağlar, .Katılımcıları toplantı hakkında bilgilendirir, .Toplantı materyallerini hazırlar, .Toplantı tutanaklarını hazırlar. Seyahat organizasyonu yapar. .Seyahate ilişkin bilgi edinir, .Ulaşım rezarvasyonunu yapar, .Konaklama rezarvasyonunu yapar, .İlgili kişileri bilgilendirir. .Seyahat materyallerini hazırlar. Mesleki gelişimlere ilişkin faaliyetleri yürütür. .Yanında çalışanlara eğitim verir, .Meslekle ilgili çeşitli toplantılara katılır, .Meslekle ilgili yayınları, teknolojik gelişimleri izler, .Meslekle ilgili hizmet içi eğitim, faaliyetlerini hazırlar. 1.3. Programın Yeterlilikleri Yönetim bilimleri konusunda gerekli bilgiye sahip olmak ve karşılaştığı mesleki problemlerin çözümünde bunları kullanabilmek, Temel büro yönetimi ve sekreterlik kavramlarına ve analitik düşünme, çözme yeteneğine sahip olmak, Bilgi teknolojilerini etkin şekilde kullanabilmek, İşletme yönetimi ve organizasyonu alanında gerekli alt yapıya sahip olmak, Davranış bilimleri konusunda yeterli bilgiyi kazanmış olmak, Yeterli ölçüde dosyalama ve arşiv ve matematik bilgisine sahip olmak, Anadilini sözlü, sözsüz ve yazılı iletişimde etkin olarak kullanabilen, Küresel ölçekte çalışabilecek yabancı dil bilgisi yeterliliğine sahip, İletişim becerisi, misyon ve vizyona vakıf, Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisine sahip, Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk alma özgüveni olan, yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme becerisini kazanmış, Genel ahlak ve mesleki etik değerleri benimsemiş olmak.

Eğitim Öğretim Metotları

 Öğretme - öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir.

Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programda kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir*:

*EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

BAŞLICA ÖĞRENME FAALİYETLERİ

KULLANILAN ARAÇLAR

Ders

Dinleme ve Anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Tartışmalı Ders

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Özel Destek / Yapısal Örnekler

Önceden planlanmış özel beceriler

 

Rol Yapma / Drama

Önceden planlanmış özel beceriler

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

 

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

 

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

KüçükGrup Tartışması

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösterim

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme

Gözleme imkan verecek gerçek ya da sanal ortam

Benzetim

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, Bilişim becerileri

Gözleme imkan verecek gerçek ya da sanal ortam

Seminer

Araştırma - yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz, özel donanım

Grup Çalışması

Araştırma - yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, çevrimiçi sohbet,
Web tabanlı tartışma forumları

Saha/Arazi Çalışması

Gözlem/durumları işleme, Araştırma - yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma

 

Laboratuar

Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması

Özel donanım

Ödev

Araştırma - yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta

Sözlü

Araştırma - yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

 

İnceleme/Anket Çalışması

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma

 

Panel

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz, özel donanım

Konuk Konuşmacı

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz,
özel donanım

Öğrenci Topluluğu Faaliyetleri/ Projeleri

Gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, yönetsel beceriler, Önceden planlanmış özel beceriler

 

(*) Dersin özelliklerine göre burada belirtilen yöntemlerin biri veya birkaçı uygulanabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

1- Büro Yönetimi Öğretmenliği 2- Halkla İlişkiler 3- Halkla İlişkiler ve Reklâmcılık 4- Halkla İlişkiler ve Tanıtım 5- İşletme Bilgi Yönetimi 6- Yönetim Bilişim Sistemleri 7- Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ayrıca bu programdan mezun olan öğrenciler DGS ye girmeden Anadolu Üniversitesi İşletme – İktisat Fakültelerine doğrudan dikey geçiş yapabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Her dönem en az bir vize sınavı uygulanır. Vizelerin yanı sıra, her dönemin başında verilen dönem içeriğinde tarihleri belirtilen proje ve ödevler verilir. Her dönemin sonunda, öğrencinin final sınavına girmek zorundadır. Kriterler (ara sınav, proje, ödev ve final gibi) ve dönem sonu notuna etki oranları dönem başında dağıtılan ve/veya web sitesinde yayınlanan ders içerikleri açık biçimde belirtilir. Öğrenci yönetmeliği ve akademik takvime göre final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih ve yer ve zamanlarda yapılır.  Öğrencinin dönem sonu notu ders sorumlusu tarafından ara sınav, proje, ödev ve final sınavı sonuçlarına göre verilir. 

Namık Kemal Üniversitesinde geçme notu 100 üzerinden 60’tır. Ancak Final ya da bütünleme sınav sonucunun en az 50 olması zorunludur. Sınavlar, tam not 100 üzerinden değerlendirilir. Bir dersin yarıyıl/yıl sonu notu; ara sınavın veya ara sınavların aritmetik ortalamasının %30’u ile yarıyıl/yıl sonu sınavında veya bütünleme sınavında alınan notun %70’inin toplamıdır. Ancak, bir dersin yarıyıl/yıl sonu notu; ilgili fakülte/yüksekokul kurulunca karar alınmak ve yarıyıl başında ilan edilmek şartıyla ara sınavın veya ara sınavların aritmetik ortalamasının %30’u ile %50’si arasında, yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavında alınan notun %70’i ile %50’si arasında değişebilen ve oranlar toplamı %100 olacak şekilde de hesaplanabilir. Hesaplama sonucunda, ondalık noktadan sonra gelen ilk sayı beşten küçük ise bir alt tam sayıya, beş veya beşten büyük ise bir üst tam sayıya yükseltilerek kesinleştirilir.

http://oidb.nku.edu.tr/yonetmenlik/2011eos.pdf adresinde bulunabilir.

Dönem sonu-bütünleme notu dersin sorumlusu tarafından değerlendirme kriterleriyle birlikte Öğrenci İşlerine teslim edilir. Dönem sonu ve bütünleme notları öğrenci bilgi sisteminde yayınlanarak ilan edilir. 

Notlar:

Alınan her ders için öğrenciye dönem notu olarak aşağıda belirtilen harf notları verilir.  Harf notları, katsayı ve oran karşılıkları aşağıdaki gibidir.Öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde esas alınan notlama sistemi, aşağıda belirtilen dereceler ve harfler ile ifade edilir:

 

Puan

Harfli Notu

Katsayı

Başarı Durumu

90-100

AA

4.00

Başarılı

80-89

BA

3.50

Başarılı

70-79

BB

3.00

Başarılı

65-69

CB

2.50

Başarılı

60-64

CC

2.25

Başarılı

50-59

DD

2.00

Başarısız

30-49

FD

1.00

Başarısız

0-29

FF

0.00

Başarısız

 

Öğrenciler DD, FD yada FF aldıkları dersleri dersin açıldığı ilk dönem almak zorundadırlar.

Başarılı Öğrenciler

Önlisans/lisans öğrenimini tamamlayan ve genel ağırlıklı not ortalaması 3.00 ile 3.49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi; ortalaması 3.50 veya üstü olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar.

 

Derecenin Seviyesi

Ön Lisans

Dereceye Yönelik Kurallar

İlgili dereceyi elde edebilmek için Namık Kemal Üniversitesi önlisans ve lisans eğitim-öğretim yönetmeliğindeki esas ve hükümlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Ayrıca stajlar Namık Kemal Üniversitesi Staj Yönergesi ne uygun sürelerde ve zamanlarda başarılı bir şekilde tamamlanmalıdır.

Mezunların İstihdam Olanakları

Günümüz iş dünyasında sorunlar ve belirsizlikler yöneticilerin üzerinden kalkamayacağı büyüklüktedir. Yöneticilerin en büyük problemi, ofis planlaması ve kontrolünün yeterli derecede yapılmamasından dolayı zamanlarını ve enerjilerini yanlış harcamalarıdır. Bu anlamda büro yönetimi, ofis otomasyonlarının etkin planlamalarını yaparak yöneticinin zamanını etkin şekilde kullanmasına yardımcı olmaktadır. Bu nedenle büro ve ofis hizmetlerinin daha etkin hâle getirilebilmesi için, yazılı ve sözlü iletişim tekniklerini en iyi şekilde kullanan ve bu alanda gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış büro yöneticisi, ofis uzmanı, üst yönetim asistanı gibi pozisyonlarda çalışabilecek nitelikte elemanlara ihtiyaç vardır. Bu programın amacı; gelişen teknolojinin yarattığı yeni iş hayatı koşullarına uygun; bilgisayar, büro otomasyonunu kullanabilen, her türlü iletişim, yazışma, dosyalama işlemlerini yapabilen ve ilişkiler zincirini koparmadan diğer birim yöneticileri ile koordinasyonu sağlayabilecek düzeyde bilgi, beceri ve davranışlara sahip elemanlar yetiştirmektir. Program mezunları, tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarında, birer büro elemanı olarak görev yapabilirler.

Mezuniyet Koşulları

Bölümümüz öğretim planında belirtilmiş derslerden ve yakmakla yükümlü olduğu staj dan başarılı olunmalıdır. Öğrenciler kayıt yaptırdıktan sonra 1. Sınıf eğitimine başlarlar. İsteği bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt yaptıran öğrenciler ise hazırlık sınıfı eğitimini tamamladıktan sonra 1. Sınıf derslerine kayıt yaptırabilirler.